Công tác giáo dục » Chính trị tư tưởng
Cần Thơ: 100% cán bộ đoàn, đoàn viên và hơn 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn
thứ sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023
Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kết quả sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kết quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII; kết quả 10 năm thực hiện chương trình hành động của BTC Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đao của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8//2014 của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới;
 
Các cấp bộ Đoàn đã vận dụng nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt việc học tập, quán triệt nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn với những cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn của từng các cấp bộ Đoàn. Các đơn vị đã tổ chức học trực tuyến ở những nơi đủ điều kiện, bảo đảm; chia nhiều lớp để quán triệt, chia nội dung thành nhiều phần gửi qua Email, Zalo của nhóm, trang thông tin điện tử; lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội... bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
Kết quả, 22/22 đơn vị (đạt 100%) cấp bộ Đoàn trục thuộc Thành đoàn đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với 1.429 cuộc với 103.370/103.370 đoàn viên (đạt 100%) và 295.260/307.827 thanh niên (đạt 95,92%) tham gia học tập, được truyên truyền, trong đó có 6.481/6.481 cán bộ Đoàn (đạt 100%) được học tập, quán triệt. Sau học tập, 100% cơ sở Đoàn đều xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động bảo đảm tính khả thi và yêu cầu đề ra, sát với tình hình thực tiễn tại đơn vị; qua đó có nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung và kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết chủ trương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình.
 
Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Đồng thời, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.
 
Hình ảnh của một số đơn vị:

Quận Đoàn Cái Răng tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn
 
 
 
 
 
Tin, ảnh: BTG tổng hợp
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010377344
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP