Tuyên truyền - Giáo dục » Giáo dục chính trị tư tưởng
Một số giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2018 – 2022
thứ sáu, ngày 20 tháng 07 năm 2018
Ngày 20/7/2018, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã ban hành kế hoạch số 36-KH/TĐTN-TCKT về việc học tập lý luận chính trị đối với Cán bộ Đoàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2018-2022. Đây là kế hoạch cụ thể hóa Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Trung ương Đoàn về Quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022.
Theo đó, kế hoạch này nhằm mục đích là đảm bảo cán bộ Đoàn được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị để có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ X. Đồng thời, việc học tập lý luận chính trị để gắn việc chuẩn hóa cán bộ Đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cũng xác định cụ thể việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ đoàn. Cán bộ đoàn thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn.
Đối tượng được xác định là: Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư Chi đoàn trở lên; Cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên; Lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Đoàn cấp huyện trở lên; Tổng phụ trách Đội, thủ lĩnh thanh niên các trường; Trợ lý thanh niên, cán bộ Ban thanh niên trong quân đội.
Nội dung nghiên cứu học tập xoay quanh các vấn đề về: Lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp (đối với cán bộ đoàn cấp thành phố, huyện, cơ sở và tương đương); Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn các cấp (đối với cán bộ Đoàn cấp thành phố, huyện, cơ sở và tương đương); Nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn cấp thành phố; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.
Về giải pháp cụ thể, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ giao Ban Tuyên giáo Thành đoàn tham mưu kế hoạch, nội dung học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ hàng năm, theo dõi chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn các cấp, tổng hợp kết quả và báo cáo việc học tập lý luận chính trị cho Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết cấp thành phố, tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy định; Giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành đoàn tham mưu Ban Thường vụ Thành đoàn kiểm tra, giám sát chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn; hướng dẫn, kiểm tra các quận, huyện Đoàn và tương đương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị, tham mưu cho cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đối với các đơn vị Đoàn trực thuộc: căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch học tập lý luận chính trị của đơn vị mình và triển khai cho cơ sở Đoàn, tuyên truyền về quy định học tập lý luận chính trị đến cán bộ Đoàn các cấp để thực hiện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn và báo cáo cho Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ trước ngày 15/10 hàng năm (thông qua Ban Tuyên giáo Thành đoàn); tổ chức sơ kết, tổng kết công tác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn.
Bên cạnh đó, kế hoạch xác định Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ sẽ tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 vào quý IV năm 2020 và tổ chức Tổng kết công tác học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022 vào quý III năm 2022.
 
Lâm Tân (tổng hợp)
 
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
Lượt Truy Cập
09337579
số người truy cậpHôm nay:694
số người truy cậpHôm qua:781
số người truy cậpTuần này:4729
số người truy cậpTháng này:8031
số người truy cậpĐang trực tuyến:36
BACK TO TOP