Công tác giáo dục » Giáo dục đạo đức lối sống
Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
thứ bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2016
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tổ chức Đoàn, Hội. Không những thế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hoặc ở những thời điểm có tính bước ngoặt của cách mạng. Nhận thức được vấn đề đó, trong thời gian qua Thành Đoàn Cần Thơ luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Bên cạnh việc thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ luôn là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, đặt ra thường xuyên, liên tục đối với tổ chức Đoàn các cấp. 
Phong trào tình nguyện góp phần định hướng, giáo dục thanh niên (Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ tham gia tình nguyện tại Cồn Sơn, quận Bình Thủy). 
Những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn, công tác giáo dục lý luận chính trị của Ðoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ có những chuyển biến tích cực theo xu hướng đa dạng hóa hình thức, từng bước phù hợp tâm lý, nguyện vọng của thanh niên. Ðồng thời, các hoạt động giáo dục của Ðoàn đã phần nào nhạy bén, theo sát các sự kiện chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố cũng như đất nước; luôn gắn hoạt động của thanh niên với giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đẹp và ý thức công dân. Công tác giáo dục của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ thời gian qua đã góp phần thắp lên ngọn lửa lý tưởng cách mạng, ý chí và lòng yêu nước, yêu quê hương cho thanh niên. Công tác ấy được thể hiện tiêu biểu qua các hoạt động: Hội thi Olympic các môn khoa học chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, Cao đẳng; các phong trào thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn”; cụ thể hóa các tiêu chí xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối sống cho các đối tượng đoàn viên thanh niên gắn liền với chương trình rèn luyện đoàn viên và tuyên dương, biểu dương các điển hình; Chú trọng đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên, trong đó, đẩy mạnh hơn việc giáo dục thông qua các phong trào hành động cụ thể, lấy môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho đoàn viên thanh niên. 
Bên cạnh đó, mô hình giáo dục, rèn luyện thanh thiếu niên như “Học kỳ trong quân đội” được triển khai hàng năm nhằm giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, về ý thức quốc phòng, an ninh; tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách và các kỹ năng xã hội; chương trình “Khi tôi 18” giáo dục cho học sinh ý thức công dân khi bước vào tuổi 18; phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; phong trào “Sinh viên 5 tốt” giúp sinh viên phấn đấu, rèn luyện; ngoài ra, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên thông qua các chuyến về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ nhân các ngày lễ lớn của đất nước; quan tâm đến công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.
Công tác tuyên truyền giáo dục được Thành Đoàn Cần Thơ thực hiện trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, đánh dấu qua những chặn đường công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố, ghi dấu bằng những công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực đối với đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương. Hình thành lớp thanh niên có lòng nhiệt huyết, sống có lý tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt, tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, nhiều thanh niên tiên tiến, điển hình, nhiều mô hình được triển khai, nhân rộng trong các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố
Song song đó, vấn đề bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ là một nhiệm vụ lớn lao, có ý nghĩa không chỉ hiện tại mà còn chi phối tương lai của đất nước. Đó còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Ðể thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong giai đoạn hiện nay cần có sự đồng thuận, quan tâm lãnh đạo của Ðảng và sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có trách nhiệm lớn lao của tổ chức Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội…
Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động sẽ góp phần cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. 
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên thành phố trong thời gian qua, thời gian tới trong bối cảnh tình hình mới của đất nước, quá trình hội nhập toàn câu, việc giáo dục thế hệ trẻ cần được quan tâm ở nhiều khía cạnh. Cần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Ðồng thời, tạo cho thanh niên cơ hội để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, hưởng thụ văn hóa, lối sống đẹp, sống lành mạnh để nâng cao sức khỏe và tinh thần. Bên cạnh đó, Ðảng và Nhà nước cũng cần tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội nhất là vấn đề tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm, giải quyết các vấn đề về an toàn giao thông…, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành lối sống văn hóa và ý thức công dân cho thanh niên.
Trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, cần chú trọng các hoạt động gắn trách nhiệm của thanh niên với bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, coi việc tôn vinh, nêu gương, cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích, làm rạng danh Tổ quốc cũng chính là cách để giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên. 
Việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trong tình hình mới phải biết cách phát huy khả năng sáng tạo, nhu cầu vươn tới sự hoàn thiện và mong muốn thể hiện bản lĩnh của thanh niên, biến quá trình giáo dục thành “tự giáo dục” đối với mỗi thanh niên. Bên cạnh đó, điều quan trọng trong công tác giáo dục thanh niên chính là sự lựa chọn trúng những vấn đề thanh niên đang quan tâm, khát khao vươn tới. Thanh niên phải được đặt ở vị trí trung tâm, là những người vừa thiết kế ý tưởng, vừa tổ chức thực hiện, vừa trực tiếp tham gia vào các hoạt động. Nhiều hoạt động của các cấp bộ Đoàn vừa qua như ngày hội thanh niên, chương trình đồng diễn, các cuộc hành quân về nguồn,... đã thật sự mang màu sắc của Đoàn và hấp dẫn các bạn trẻ một cách tự nhiên mà vẫn bảo đảm định hướng chính trị. Quan trọng hơn cả là quá trình giáo dục khi đã “thấm” vào thanh niên một cách tự giác, góp phần định hướng giá trị, chuẩn mực hành vi cho thanh niên. 
Với Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030 cũng như đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2015 – 2020” sẽ tạo động lực thúc đẩy sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội cho thanh niên, góp phần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. 
Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đang bước vào thời kỳ của hội nhập và phát triển. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động – Nhân ái – Hào hiệp – Thanh lịch”, để công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ đạt hiệu quả cao hơn thì rất cần sự chung tay của toàn xã hội, của các cấp các ngành, nhất là vai trò xung kích của thế hệ trẻ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
 
Trương Thanh Tùng
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
09718385
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP