Cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Thể lệ và câu hỏi cuộc thi: 

Tài liệu tham khảo

- Sách văn kiện Đại hội Đoàn: 

- 7 chuyên đề học tập nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: 

- Hỏi đáp về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

***

Số:  16 KH/TĐ

 

 

Cần Thơ, ngày  11  tháng 4 năm 2013

                                                                                     

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu
 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013; Kế hoạch số 12-KH/TĐ ngày 22/02/2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn bộ TP.Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 40 KH/TWĐTN ngày 26/3/2013 của Ban Bí thư Trung  ương Đoàn tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội tới các chi đoàn, Đoàn cơ sở và đông đảo đoàn viên thanh niên trong toàn thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ ban hành kế hoạch phát động trong toàn Đoàn bộ tham gia cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng nhằm giúp đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của từng cấp bộ Đoàn và thanh niên.

Thông qua các nội dung thi, gợi mở những cách làm hay, sáng tạo, những ý tưởng mới về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay, đồng thời tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội.

2. Yêu cầu

Các đơn vị trực thuộc có sự quan tâm và trách nhiệm trong việc triển khai  hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và cung cấp tài liệu cuộc thi này đến các chi đoàn.

Phấn đấu 100% chi đoàn có bài thi tham gia.

Triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ

1. Đối tượng dự thi

Tất cả các chi đoàn trong toàn thành phố.

2. Nội dung thi, gồm 2 phần

- Phần 1: Gồm hệ thống 15 câu hỏi trắc nghiệm về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, đề án và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

- Phần 2: Gồm 2 câu tự luận: nhằm gợi mở, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn; đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong giai đoạn hiện nay.

3. Hình thức dự thi

Cuộc thi được dành cho tập thể các chi đoàn trong toàn thành phố để gửi bài dự thi về Trung ương Đoàn. Mỗi chi đoàn thực hiện 01 bài dự thi với sự tham gia của tất cả các đoàn viên trong chi đoàn.

(Có thể lệ cuộc thi và câu hỏi kèm theo).

4. Thời gian nộp bài dự thi

Thời hạn gửi bài dự thi của các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc về Thành Đoàn trước 10h, ngày 31/5/2013.

III. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN

1. Cấp thành phố

- Ban Thường vụ Thành Đoàn giao Ban Tuyên giáo là đơn vị thường trực tham mưu xây dựng kế hoạch, thể lệ, cung cấp tài liệu và triển khai cuộc thi trong toàn Đoàn bộ; chịu trách nhiệm thu bài, tổng hợp đánh giá chất lượng và bài gửi dự thi cấp Trung ương. Tuyên truyền cuộc thi trên website Thành Đoàn. Đồng thời, tham mưu đơn chọn đơn vị triển khai tốt cuộc thi để Ban Thường vụ Thành Đoàn khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013.

- Văn phòng Thành Đoàn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành Đoàn phụ trách chỉ đạo các quận, huyện Đoàn, Đoàn trực thuộc theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai cuộc thi, gửi bài đúng yêu cầu, đảm bảo chất lượng và thời gian về Thành Đoàn.

- Các cơ quan báo chí thuộc Trung ương Đoàn có các tin, bài tuyên truyền về cuộc thi và phản ánh hoạt động hưởng ứng cuộc thi ở cơ sở.

2. Các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc

- Triển khai cuộc thi tới tất cả các Đoàn cơ sở trực thuộc, đồng thời hướng dẫn đến chi đoàn ở địa phương, đơn vị tham gia cuộc thi; phấn đấu 100% chi đoàn có bài viết tham dự cuộc thi. (Chú ý: Cần quan tâm việc in sao thể lệ, câu hỏi cuộc thi cho các chi đoàn ở những địa phương chưa có internet).

- Tổ chức chấm bài, trao giải cho những bài dự thi có chất lượng (nếu có điều kiện).

- Tổng hợp số lượng bài dự thi và gửi về cho Thành Đoàn đúng thời hạn quy định. (Lưu ý: Bài gửi về Thành Đoàn phải lập thành danh sách theo thứ tự, bài chất lượng từ cao xuống thấp và có báo cáo công tác triển khai, kết quả đạt được của cuộc thi tại địa phương, đơn vị).

Ban Thường vụ Đoàn đề nghị các đơn vị trực thuộc căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện. Chi tiết liên hệ qua đơn vị thường trực cuộc thi: Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (chi tiết liên hệ đ/c Đặng Hải Đăng, cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, ĐT: 0949.438.649).

 

Nơi nhận:

- VP TWĐ (Hà Nội, TPHCM);

- Ban Tuyên giáo TWĐ;

- Viện nghiên cứu TN TWĐ;

- Ban Kiểm tra TWĐ;

- Đ/c Dương Văn An, BT TWĐ;

- Đ/c Lê Quang Tự Do, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TWĐ;

- Nhóm Thường trực Thành Đoàn;

- Các ban chuyên môn Thành Đoàn;                

- Ban Biên tập website;

- 22 đơn vị Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP, BTG.                                                  

TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

   

Đào Chí Nghĩa

THỂ LỆ CUỘC THI

Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

 

Căn cứ Kế hoạch số 16 KH/TĐ ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc phát động tham gia cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017, thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Tất cả các chi đoàn trong toàn thành phố.

- Mỗi chi đoàn làm 01 bài dự thi tập thể.

         II. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

         1. Giải thưởng cấp Trung ương

1.1. Giải tập thể dành cho các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả cuộc thi và có nhiều bài dự thi có chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

         - 01 giải nhất, trị giá:                                    7.000.000đ

         - 02 giải nhì, trị giá mỗi giải:                         5.000.000đ

         - 05 giải ba, trị giá mỗi giải:                          3.000.000đ

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:   2.000.000đ

1.2. Giải dành cho các chi đoàn có bài dự thi chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:

         - 01 giải đặc biệt, trị giá:                             10.000.000đ  

         - 02 giải nhất, trị giá mỗi giải:                        7.000.000đ

         - 03 giải nhì, trị giá mỗi giải:                          5.000.000đ

- 10 giải ba, trị giá mỗi giải:                           2.000.000đ

- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:    1.000.000đ

2. Giải thưởng cấp thành phố

- Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ chọn khen thưởng 05 đơn vị trực thuộc triển khai đầy đủ và đúng thời gian qui định, có đủ 100% chi đoàn tham gia, có nhiều bài đạt chất lượng, chấm bài kèm danh sách bài đạt chất lượng từ cao xuống thấp, có báo cáo kết quả triển khai tại đơn vị.

- Trao 05 giải thưởng cho 05 chi đoàn có bài đạt chất lượng tốt nhất.

- Thời gian trao giải thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013.

         III. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời hạn

Thời hạn thu bài dự thi của các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc gửi về Thành Đoàn trước 10h, ngày 31/5/2013.

2. Nơi nhận bài dự thi

Bài dự thi của các chi đoàn gửi về quận, huyện Đoàn và đoàn trực thuộc. Sau đó, các đơn vị trực thuộc tổng hợp bài dự thi, xây dựng báo cáo, gửi toàn bộ bài dự thi về Thành Đoàn qua Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, số 98 Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

IV. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, ghi rõ ở trang đầu các thông tin của chi đoàn: Tên chi đoàn, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người đại diện, số lượng đoàn viên trong chi đoàn, số lượng đoàn viên tham gia làm bài dự thi; có danh sách các đoàn viên trong chi đoàn tham gia làm bài dự thi kèm theo chữ ký của các đoàn viên.

         - Đối với phần thi trắc nghiệm (từ câu 01 đến câu 15): Các chi đoàn chép lại câu hỏi và các phương án trả lời (hoặc lấy từ website của Thành Đoàn Cần Thơ: www.thanhdoan.cantho.gov.vn; hoặc bản photo của Đoàn cấp trên gửi đến các chi đoàn), sau đó khoanh tròn vào đáp án đúng (mỗi câu hỏi chỉ có 01 đáp án đúng), không gạch xóa, tô đậm lên các đáp án.

- Đối với phần thi tự luận (từ câu 16 đến câu 17): Các chi đoàn trả lời đúng trọng tâm, tránh dài dòng. Có thể viết tay hoặc đánh máy, không giới hạn số lượng từ. Khuyến khích việc sử dụng ảnh để minh họa cho bài dự thi.

- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

                  - Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi.

Ban Thường vụ Thành Đoàn cung cấp những thông tin cần thiết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X qua các tài liệu tuyên truyền: đĩa phim tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Sách Hỏi – Đáp về Nghị quyết Đại hội đến các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn.

* Toàn bộ thể lệ cuộc thi và câu hỏi và tài liệu phục vụ cuộc thi; được đăng tải trên Website Thành Đoàn Cần Thơ (http://www.thanhdoan.cantho.gov.vn).

 

                                                      BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

THI VIẾT VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

Câu 1:

         Mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 là:

a. Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

b. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

c. Phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

d. Đáp án a, b và c.

e. Đáp án a và c.

Câu 2:

Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là:

a. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

b. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

c. Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

d. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 3:

         Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn là:

a. Thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng.  

b. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên.

c. Giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng, qua điển hình tiên tiến, khuyến khích ý thức tự rèn luyện của thanh niên gắn với tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn.

         d. Đáp án a và b.

e. Đáp án a, b và c.

Câu 4:

         Việc thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X  được hiểu như thế nào?

a. Chú trọng làm theo những lời dạy của Bác, cụ thể hóa thành những tiêu chí chuẩn mực đạo đức, rèn luyện thường xuyên trong công việc của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

b. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, ý thức tự giác của đoàn viên, thanh niên kết hợp với cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua các biện pháp tổ chức và sinh hoạt của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn.

c. Tiếp tục triển khai sâu rộng Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh, phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.

d. Tất cả đáp án trên.

Câu 5:

Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định triển khai 2 phong trào hành động cách mạng là:

a. “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” vàĐồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

b. “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” vàĐồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.

c. “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

d. “5 xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Câu 6:

Những nội dung, giải pháp cơ bản của phong trào xung kích nhiệm kỳ Đại hội X 2012 - 2017 có gì khác so với nhiệm kỳ Đại hội IX 2007 - 2012:

         a. Đưa nội dung “Xung kích thực hiện cải cách hành chính” vào nội dung “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế” nhiệm kỳ 2012 – 2017.

         b. Đưa nội dung “Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế” vào nội dung “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế” nhiệm kỳ 2012 – 2017.

         c. Bổ sung 02 nội dung “Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ” và “Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

d. Đáp án a và c.

e. Đáp án a, b và c.

Câu 7:

         Nội dung, giải pháp cơ bản nào của phong trào đồng hành nhiệm kỳ 2012 – 2017?

         a. Đồng hành với thanh niên trong học tập.

         b. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm.

c. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần.

         d. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội.

         e. Tất cả đáp án trên.

Câu 8:

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu tư vấn, hướng nghiệp cho bao nhiêu thanh niên, học sinh?

a. 7 triệu thanh niên, học sinh.

b. 8 triệu thanh niên, học sinh.

c. 9 triệu thanh niên, học sinh.

d. 10 triệu thanh niên, học sinh.

e. 11 triệu thanh niên, học sinh.

Câu 9:

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho bao nhiêu thanh niên?

a. 800 nghìn thanh niên.

b. 1 triệu thanh niên.

c. 1,2 triệu thanh niên.

d. 1,4 triệu thanh niên.

e. 1,5 triệu thanh niên.

Câu 10:

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp bao nhiêu điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn?

a. 500 điểm.

b. 1000 điểm.

c. 1500 điểm.

d. 2000 điểm.

e. 2500 điểm.

Câu 11:

Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng  tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ 2012 – 2017?

a. Nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở.

b. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

c. Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

d. Đáp án a, b và c.

e. Đáp án a và b.

Câu 12:

         Để nâng cao chất lượng đoàn viên, cần thực hiện tốt các nội dung nào?

         a. Đoàn viên phải thường xuyên rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, tính tiền phong gương mẫu và khả năng đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi.

b. Các cấp bộ đoàn, nhất là chi đoàn, đoàn cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

c. Triển khai có hiệu quả chương trình "Rèn luyện đoàn viên” theo hướng sát đối tượng, phát huy yếu tố tự rèn luyện của đoàn viên. Tập trung xây dựng và quản lý có hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên.

d. Đẩy mạnh kết nạp đoàn viên mới để vượt chỉ tiêu đề ra.

e. Đáp án a, b, c.

Câu 13:

Để tăng cường, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp nào?

         a. Phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt chính trị của Đoàn trong công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội. Tiếp tục thành lập các tổ chức Hội thanh niên theo ngành nghề, sở thích.

         b. Tăng cường tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

c. Thành lập tổ chức Đoàn, Hội với mô hình phù hợp trong thanh niên công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp, thanh niên lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên đi học tập, công tác, lao động ở nước ngoài; tập hợp thanh niên qua mạng internet.

d. Xây dựng đội ngũ cốt cán trong thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo. Phát triển và tăng cường kết nối các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên tự phát theo ngành nghề, sở thích, góp phần định hướng cho thanh niên trong tình hình mới.

         e. Tất cả đáp án trên.

Câu 14:

Điều lệ Đoàn khóa X quy định độ tuổi kết nạp đoàn viên ?

         a. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30.

         b. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30.

         c. Thanh niên Việt Nam tuổi từ đủ 16 đến 30.

         d. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 35.

         e. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35.

Câu 15:

         Điều lệ Đoàn khóa X có những điểm bổ sung, sửa đổi nào dưới đây?

a. Bổ sung quy định “đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”.

b. Bổ sung quy định: “Đại hội chi đoàn và Đại hội Đoàn các cấp được trực tiếp bầu Bí thư khi được sự đồng ý của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy Đảng cùng cấp”.

c. Bổ sung quy định: Đại hội chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, Đoàn các trường trung cấp chuyên nghiệp là 5 năm 2 lần”.

d. Đáp án a, b.

e. Đáp án a, b và c.

BỘ CÂU HỎI TỰ LUẬN

THI VIẾT VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

Câu 16:

Bạn hãy cho biết khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X? Khẩu hiệu của Đại hội thôi thúc đoàn viên trong chi đoàn suy nghĩ và hành động như thế nào để cống hiến sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

 

Câu 17:

Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nguyện vọng, mong muốn của đoàn viên thanh niên, các chi đoàn hãy đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn nói chung; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nói riêng?

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng