INFOGRAPHIC » Tình nguyện
Kỹ năng tổ chức hoạt động trong thanh niên
chủ nhật, ngày 30 tháng 07 năm 2017
Kỹ năng tổ chức hoạt động thanh niên là một trong những đặc trưng cơ bản của người cán bộ làm công tác thanh niên. Việc vận dụng tốt các kỹ năng sẽ giúp cán bộ Đoàn thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên vào tổ chức, các phong trào và chương trình hành động cách mạng của Đoàn, Hội.
Nguồn: TW Đoàn
Các bài viết khác
Video clip
    Connection failed: SQLSTATE[08004] [1040] Too many connections