Tài liệu - Kỹ năng » Tài liệu sinh hoạt chi đoàn
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - 65 năm thành lập và phát triển
thứ tư, ngày 02 tháng 09 năm 2020
Cách đây 65 năm (10/9/1955 - 10/9/2020), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam được thành lập. Qua từng giai đoạn lịch sử, MTTQ Việt Nam luôn làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và ổn định xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo.
Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời; Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam được thành lập ngày 18/11/1930, đến năm 1941, bắt đầu hình thành một Mặt trận mới, đó là Mặt trận Việt Minh. Đây là hình thức tổ chức và quy tụ lực lượng giai cấp nông dân, công nhân, trí thức và tất cả mọi người Việt Nam yêu nước, từ đó, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Sau năm 1954, đế quốc Mỹ và tay sai phá hoại Hiệp định Geneve, chiếm đóng miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta. Cách mạng Việt Nam lúc này có hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Trong bối cảnh đó, từ ngày 5 - 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập MTTQ Việt Nam và thông qua Cương lĩnh MTTQ Việt Nam nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
Thời kỳ 1955 - 1975, cả nước làm hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng hậu phương lớn CNXH ở miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam và đấu tranh giải phóng miền Nam. Cả ba tổ chức: MTTQ Việt Nam (10/9/1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960), Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam (20/4/1968) cùng nhau phối hợp chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, tập hợp và phát huy đến mức cao nhất sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Đất nước thống nhất, từ ngày 31/1 đến 4/2/1977, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam quyết định thống nhất 3 tổ chức Mặt trận ở 2 miền (Nam - Bắc) lấy tên chung là MTTQ Việt Nam. Trong thời kỳ đổi mới, MTTQ Việt Nam đã tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các cuộc vận động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động và triển khai thực hiện đã lan tỏa rộng rãi, ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trước đây là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”), “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam đã lôi cuốn, cổ vũ, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và nguồn lực trong xã hội, nhân lên truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
Bích Ngọc (Tổng hợp)
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010097696
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP