Chuyên đề » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng
thứ năm, ngày 11 tháng 08 năm 2022
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Ðảng ta luôn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ðây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Ðảng. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động không ngừng chống phá Ðảng và Nhà nước. Ðể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, giúp cho cán bộ, đảng viên (CB, ÐV) nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng.
Ðồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Ðiền
Theo tôi, một trong những việc cần quan tâm thực hiện xuyên suốt là tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho CB, ÐV thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thông tin thời sự…; phát huy tinh thần tự học tập, nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong CB, ÐV. Qua đó, giúp cho CB, ÐV nhận diện kịp thời những âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản cách mạng.
Các cấp ủy đảng cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của CB, ÐV và quần chúng nhân dân, trong thực tiễn cũng như trên môi trường mạng xã hội; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, bình luận chưa có cơ sở; quản lý chặt chẽ nội bộ, thực hiện tốt quy chế về kỷ luật phát ngôn; giáo dục, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm CB, ÐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thực tiễn cuộc sống cũng như trên môi trường mạng xã hội. Cấp ủy đảng cần phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền của hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; đặc biệt là cung cấp kịp thời, chính xác đến nhân dân những thông tin chính thống về các sự kiện, sự việc tích cực cũng như tiêu cực trên các lĩnh vực, tránh những trường hợp phân tích, nhận định chưa có cơ sở.
Cấp ủy đảng các cấp quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị theo định kỳ, đúng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 35 nhằm kịp thời rút ra những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm và định hướng chỉ đạo theo từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt là biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng.
 
NGỌC QUYÊN  (lược ghi)
Các bài viết khác
Truyền hình thanh niên
HD sử dụng Sổ Chi đoàn
Lượt Truy Cập
010377223
số người truy cậpHôm nay:1
số người truy cậpHôm qua:0
số người truy cậpTuần này:1
số người truy cậpTháng này:1
số người truy cậpĐang trực tuyến:1
BACK TO TOP